ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 13.09.2017

Особлива інформація на 07.09.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Палагута С.С.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

13.09.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 92700, , Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,, вул. Пролетарська, 1
4. Код за ЄДРПОУ 02470833
5. Міжміський код та телефон, факс (06461) 2-21-75,, 2-21-75
6. Електронна поштова адреса info@printomania.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

08.09.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№172, "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

12.09.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

printomania.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}