ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЕКОЛЕНД"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  23475409
Місцезнаходження  Луганська область, ., 91031, м. Луганськ, мiстечко iменi Щорса, 19, оф. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свiдоцтво №1861
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  0(642) 63-67-55
Факс  50-51-92, 50-57-97
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Термiн дiї Свiдоцтва №1861 про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв - до 04.11.2015 року. Товариством укладено договiр з аудиторською фiрмою на проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2011 рiк. Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
 
Найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЛIГА"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  31857418
Місцезнаходження  Луганська область, ., 91000, м. Луганськ, вул. Оборонна, 24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свiдоцтво №2848
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  28.02.2002
Міжміський код та телефон  0(642) 50-45-61
Факс  50-45-61
Вид діяльності  Аудиторськi послуги
Опис  Термiн дiї Свiдоцтва №2848 про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв - до 26.01.2017 року. Товариством було укладено договiр с аудиторською фiрмою на проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2010 рiк. Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
 
Найменування  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Київська область, ., 01001, м.Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Серiя АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 279-12-13, 279-65-40
Факс  377-70-16, 279-13-22
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис  Термiн дiї лiцензiї депозитарiю - з 19.09.2006 р. до 19.09.2016 р. Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Товариством укладено договiр з депозитарiєм №Е-1364 вiд 09.09.2010 р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
 
Найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛФЦ-БРОК"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  21842884
Місцезнаходження  Луганська область, ., 91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, 73, оф. 514, 515
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Серiя АВ №520402
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  02.03.2010
Міжміський код та телефон  0(642) 344-170
Факс  344-169
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис  Термiн дiї лiцензiї зберiгача - з 12.10.2007 р. до 12.10.2012 р. Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Товариством укладено договiр iз зберiгачем №20-Е вiд 25.08.2010 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних акцiй.