ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
03.08.2010 91I12I1I10 Луганське територiальне управлiння ДКЦПФР UА4000084974 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 129248 32312.000 100.0000000
Опис Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх, бiржових та позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингуIделiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах немає. Поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) немає. Протягом звiтного року додаткових емiсiй (випускiв акцiй) та дострокового погашення не було. У липнi 2011 року Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй було замiнено на нове у зв'язку iз змiною найменування товариства.