ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство "Старобiльська мiська друкарня" засновано вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi вiд 08.10.1996 року №1704 шляхом перетворення державного комунального пiдприємства "Старобiльська мiська друкарня" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України вiд 26.11.1994 року "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв".
Черговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 28.06.2010 року (протокол №12), прийнято рiшення про переведення випуску акцiй товариства з документарної у бездокументарну форму iснування.
Черговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 15.04.2011 року (протокол №13), прийнято рiшення про змiну найменування товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ". Нову редакцiю Статуту ПрАТ "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ" зареєстровано Старобiльською районною державною адмiнiстрацiєю Луганської областi 05.05.2011 року, номер запису 13771050008000188. Луганським територiальним управлiнням ДКЦПФР 22.07.2011 року видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ПрАТ №91I12I1I10 на загальну суму випуску акцiй 32312 гривень, номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна у кiлькостi 129248 штук простих iменних акцiй, форма iснування акцiй бездокументарна.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство знаходиться за адресою: Луганська обл., Старобiльський р-н, вул. Пролетарська, 1.
Будiвля, в якiй розташовано товариство, є його власнiстю. В будiвлi розташовано друкарський цех та адмiнiстративнi примiщення.
Товариство не має у своєму складi iнших юридичних осiб, в т.ч. дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Товариство не є засновником або учасником iнших товариств або об'єднань.
Об'єктiв соцiальної сфери товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у звiтному роцi не було та не передбачається.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) При веденнi бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi товариство керується положеннями та нормами, встановленими Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV та Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку". Питання облiкової полiтики, по яких П(С)БО надає право вибору, визначенi у наказi товариства "Про облiкову полiтику на пiдприємствi" №3 вiд 05 сiчня 2011 року. Товариство має затверджений графiк документообороту та план рахункiв. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється за журнально-ордерною формою облiку. З метою складання фiнансової звiтностi використовуються наступнi принципи облiкової полiтики.
Активи вiдображаються в балансi при умовi, якщо їх оцiнка достовiрно встановлена i в майбутньому очiкується економiчна вигода пов'язана з їх використанням. Основними засобами вважаються матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх в процесi надання послуг, оренди iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк використання яких перевищує 1 рiк та їх вартiсть становить бiльш нiж 1000 грн. Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №7. Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється прямолiнiйним методом. Нематерiальнi активи амортизувати протягом строку їх корисного використання (10 рокiв). Матерiальнi активи зi строком корисностi бiльш нiж 1 рiк та вартiстю менш нiж 1000 грн. вважаються малоцiнними матерiальними активами, врахування амортизацiї за цими активами здiйснюється за методом нарахування у першому мiсяцi використання об'єкту в розмiрi 50% його вартостi та 50% i мiсяцi їх вилучення (списання з балансу). Одиницею запасiв є вид запасiв: матерiали, паливо, запчастини. Придбанi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.При вiдпуску запасiв у виробництво оцiнка їх здiйснюється за собiвартiстю перших за часом запасiв, що надiйшли. Дебiторська заборгованiсть вiдображається вiдповiдно до П(С)БО №10 за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за виключенням резерву сумнiвних боргiв, який розраховується прямим методом. Доход вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукцiї покупцями. Доход вiд надання послуг (полiграфiї, копiюванню та iнших) вiдображається в облiку, коли надання послуг здiйснено. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку разом зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, а в Звiтi про фiнансовi результати разом з доходами для отримання яких цi витрати понесенi. Витрати, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включенi до собiвартостi реалiзованої продукцiї, є витратами звiтного перiоду. Класифiкацiя адмiнiстративних та збутових витрат здiйснюється за П(С)БО №16. Змiни облiкової полiтики, виправлення помилок та вiдображення подiй, що сталися пiсля дати балансу, проводиться вiдповiдно до П(С)БО №6. Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється згiдно до вимог П(С)БО №12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 року
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ"
Цей висновок адресований акцiонерам та управлiнському персоналу ПрАТ "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ".
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "ЕКОЛЕНД" (код за ЄДРПОУ 23475409), що дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1861, яке видане за рiшенням Аудиторської палати України (АПУ) №98 вiд 26 сiчня 2001 року, провела аудит комплекту фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ", що додається, який включає баланс станом на 31.12.2011 року, звiт про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.
Пiдставою для проведення аудиту є вимоги статтi 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi емiтентiв цiнних паперiв при розкриттi iнформацiї на фондовому ринку та договiр на проведення аудиту з ПрАТ "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ" №60I2011-12 вiд 21 грудня 2011 року.
Перiод перевiрки з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року. Дата початку проведення аудиту 16 квiтня 2012 року, дата закiнчення проведення аудиту 19 квiтня 2012 року.
Для пiдготовки фiнансової звiтностi товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Українi, зокрема, Закон України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. Облiкова полiтика товариства сформована на пiдставi П(С)БО i викладена на 2011 рiк у наказi №3 вiд 05 сiчня 2011 року. В звiтному перiодi суттєвих змiн облiкової полiтики не вiдбувалось. Облiкова полiтика та органiзацiя облiку забезпечують безперервне, повне i достовiрне вiдображення господарських операцiй та формування фiнансової звiтностi, твердження якої є доречними, достовiрними i повними.
Основнi вiдомостi про емiтента:
- повне найменування емiтента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ"
- скорочене найменування - ПрАТ "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ"
- код за ЄДРПОУ: 02470833
- мiсцезнаходження: 92700, Луганська обл., Старобiльський р-н, м. Старобiльськ, вул. Пролетарська, буд.1
- дата проведення державної реєстрацiї: 04.11.1996 року
ВАТ "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ" створене в процесi приватизацiї згiдно з Наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi вiд 08 жовтня 1996 року №1704 шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ" у вiдкрите акцiонерне товариство та зареєстроване 04 листопада 1996 року. На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 15 квiтня 2011 року товариство змiнило найменування ВАТ "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ" на ПрАТ "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ".
При проведеннi перевiрки ми керувались вимогами <Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг> (МСА), якi визнанi аудиторською палатою України в якостi нацiональних, Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (П(С)БО), iншими законодавчими та нормативними документами, регулюючими дiяльнiсть товариства та практикою аудиторської дiяльностi. МСА вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає одержати достатньо розумних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень та помилок при веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi. Нами перевiрена достовiрнiсть статей балансу та iнших показникiв фiнансової звiтностi, обсяги яких є, на нашу думку, суттєвими. Суттєвiсть з замовником не обумовлювалась i розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показникiв визначався вiдповiдно до професiйної думки аудитора з урахуванням МСА №320. В ходi аудиту нами отриманi та вивченi шляхом тестування, вибiркового та безпосереднього перегляду первинних документiв, регiстрiв, журналiв та iнших аналiтичних документiв докази, якi, на нашу думку, дають розумнi пiдстави для цього висновку. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики до вимог П(С)БО, коректностi облiкових оцiнок управлiнського персоналу та загального представлення фiнансових звiтiв. Стан внутрiшнього контролю товариства розглянуто виключно для того, щоб визначити обсяг робiт, необхiдний для формування свого погляду про достовiрнiсть пiдготовленої фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах та її вiдповiдностi П(С)БО. Здiйснена у процесi аудиту робота не означає проведення повної i всеосяжної перевiрки системи внутрiшнього контролю товариства з метою виявлення всiх можливих недолiкiв.
При складаннi висновку ми керувались вимогами МСА №700 та №705, а також враховували <Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв>, затвердженого рiшенням НКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПрАТ "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання тверджень фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданої фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми вiдповiдаємо за якiсне виконання аудиторської перевiрки згiдно МСА та Кодексу етики з метою отримання iнформацiї та доказiв, якi надають нам достатню впевненiсть, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Пiдстави для умовно - позитивної думки:
1. У зв'язку з тим, що за умовами договору на проведення аудиту дата початку проведення аудиту призначена пiсля 31.12.2011 року, ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю необоротних активiв. Нами проведенi альтернативнi процедури щодо пiдтвердження тверджень звiтностi, але iснує ймовiрнiсть вiдхилення показникiв фiнансової звiтностi, якi, на нашу думку не мають всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть.
2. Товариство не має аналiтичних даних до рахунку 423 "Дооцiнка необоротних активiв". Через вiдсутнiсть аналiтичних даних до рахунку 423 "Дооцiнка необоротних активiв" сума iндексацiї основних засобiв, що вибували з балансу, не списувалась на зменшення непокритих збиткiв, що призвело до того, що залишкова вартiсть основних засобiв на дату балансу менша чим сума iндексацiї залишкової вартостi основних засобiв на 13 тис.грн. В цiлому, на загальну суму власного капiталу (чистi активи) коригування, якщо б товариство їх здiйснило, не впливають.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно позитивної думки.
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ
На нашу думку, за винятком впливу питань, що викладенi у роздiлi <Пiдстави для умовно - позитивної думки>, фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та справедливо подає iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ" станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати, змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату i складена вiдповiдно до нацiональних П(С)БО, що прийнятi в Українi.
Фiнансовий стан товариства не задовiльний, загальний коефiцiєнт платоспроможностi на кiнець звiтного року склав 0,45. Товариство має недостатнiсть власних обiгових коштiв в сумi 19,3 тис.грн., що при малих обсягах послуг свiдчить про залежнiсть товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Протягом двох останнiх рокiв дiяльнiсть товариства збиткова.
В ходi проведення аналiзу фiнансового стану ПрАТ "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ" нами отримана i вивчена додаткова iнформацiя та докази, якi в контекстi законодавчих чинникiв не дають нам можливостi впевнено висловити припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства у близькому майбутньому доречним.
На виконання "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року №1360, ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї:
- Вартiсть чистих активiв товариства по закiнченню звiтного фiнансового року бiльша вiд статутного капiталу, тобто вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України виконуються.
- Нами перевiрена iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю у складi рiчної iнформацiї емiтента за 2011 рiк, на предмет її вiдповiдностi твердженням перевiреної фiнансової звiтностi. Розбiжностей не встановлено. Ми ознайомилися з iнформацiєю про зобов'язання, про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть, чистi активи та опис бiзнесу до її оприлюднення, тому вiдповiдальнiсть за достовiрне оприлюднення iншої iнформацiї несе товариство.
- За результатами аудиту за 2011 рiк не виявлено виконання значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартостi активiв станом на кiнець 2010 року та згiдно ст.70 Закону України <Про акцiонернi товариства> рiшення про вчинення яких приймають загальнi збори або наглядова рада.
- Стан корпоративного управлiння товариства є, на нашу думку, таким, що вiдповiдає вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>. Органами управлiння товариства визнанi загальнi збори, наглядова рада, директор, якi дiють у вiдповiдностi до Статуту та Положень про них. Порушень або перевищення повноважень органами управлiння нами не встановлено. Посада внутрiшнього аудитора штатним розкладом не передбачена, що не суперечить вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>. За необхiдностi перевiрки щодо дiяльностi товариства проводить ревiзор або залучається зовнiшнiй аудитор.
- В ходi аудиту не виявлено ознак здатностi персоналу до навмисних викривлень або шахрайства. На нашу думку, отриманi внаслiдок проведення аналiтичних процедур докази дають достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Мiсцезнаходження: ПП АФ "Еколенд": 91031, м. Луганськ, мiстечко iм. Щорса, 19I2.
Тел.Iфакс: 0(642) 50-51-92, тел.: 0(642) 63-67-55. Е-mail: ekolend@i.ua
Дата видачi висновку 19 квiтня 2012 року
Директор-аудитор (сертифiкат аудитора №000928, виданий АП України 28.03.1996 р., дiє до 28.03.2015 року) Н.В. Дємiдова
Аудитор (сертифiкат аудитора №003839, виданий АП України 02.06.1999 р., дiє до 02.06.2013 року) Л.М. Лободiна
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї, якi виробляє товариство є: бланочна продукцiя; друкована продукцiя; художня продукцiя; книжково-журнальна продукцiя. Товариство не має iнформацiї щодо перспективностi виробництва власної продукцiї. Основними споживачами продукцiї та послуг є юридичнi та фiзичнi особи, якi мешкають або працюють у Старобiльському районi. Збут продукцiї товариство здiйснює власними силами на своїй територiї без посередникiв. Товариство використовує в своїй дiяльностi папiр та полiграфiчнi матерiали, якi майже в повному обсязi закуповуються в мiстi Луганську. Протягом звiтного року цiни на сировину значно виросли. У товариства не має можливостi впроваджувати новi технологiї або розвивати iснуючi з причини вiдсутностi вiльних обiгових коштiв та прибуткiв. Наслiдками значної конкуренцiї з боку приватних пiдприємцiв та спецiалiзованих перiодичних видань є зменшення виручки та збiльшення витрат, пов'язаних з виробництвом та збутом продукцiї та одночасним значним зменшенням ефективностi та результативностi дiяльностi. Полiграфiчна галузь знаходиться в прямiй залежностi вiд загальної економiчної ситуацiї в країнi. Дiяльнiсть товариства не залежить вiд сезонних змiн. Основними постачальниками паперу є ТОВ "Луганськканцопт", м. Луганськ (папiр, канцтовари), ТОВ "ДИНА-Л, м. Луганськ (папiр), ТОВ "Надiйний компаньйон", м. Київ (фарба, плiвка для ризографу) та iншi. Основними факторами ризику, що впливають на дiяльнiсть товариства, є нестабiльнiсть в економiчнiй ситуацiї в державi, недосконалiсть та змiннiсть податкового законодавства, iнфляцiйнi процеси в економiцi України, подальше зниження фiнансової спроможностi споживачiв. Основнi напрямки перспективного розвитку товариства полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва шляхом як змiцнення iснуючих зв`язкiв, так i за рахунок пошуку нових ринкiв збуту.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування В 2007 роцi було придбано основних засобiв на суму 5,0 тис.грн. За 2008 рiк було списано на металобрухт основних засобiв на суму 17,3 тис.грн., в зв'язку iз зношенням та недоцiльнiстю вiдновлення. За цей же час було придбано активiв на загальну суму 15,8 тис.грн. Протягом 2009 року вiдчуження ативiв не було, придбано активiв на суму 5 тис.грн. За 2010 рiк було списано на металобрухт основних засобiв на суму 6 тис.грн., в зв'язку iз зношенням та недоцiльнiстю вiдновлення, за 2010 рiк було придбано основних засобiв на суму 3 тис.грн. Придбання основних засобiв вiдбувалося за рахунок власних коштiв товариства. В 2011 роцi значного придбання та вiдчуження основних засобiв не було. Значнi iнвестицiї та придбання не плануються.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Станом на 31.12.2011 року на балансi товариства значиться основних засобiв за первiсною вартiстю на суму 196,6 тис.грн., у т.ч. будинки, споруди та передавальнi пристрої - 121,2 тис.грн.; машини та обладнання - 68,7 тис.грн., МНМА 6,7 тис.грн. За 2011 рiк вiдчужень основних засобiв не було, значних придбань основних засобiв не було. Всi основнi засоби перебувають у власностi товариства i знаходяться за адресою: Луганська обл., м. Старобiльськ, вул. Пролетарська, 1. Дiяльнiсть товариства не впливає на стан екологiї. Капiтальне будiвництво, розширення та удосконалення основних засобiв не планується. Друкарня володiє тiльки власними основними засобами, що знаходяться в її примiщеннях за адресою друкарнi. Ступiнь зносу основних засобiв - 66,1%. Виробничi потужностi завантаженi не повнiстю у зв'язку з невеликими обсягами замовлень. Ступiнь використання основних засобiв 95%. Обмежень щодо використання майна немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основними проблемами товариства є: наявнiсть значної кiлькостi конкурентiв - виробникiв друкованої продукцiї та бланочної продукцiї, вiдсутнiсть замовлень з боку державних пiдприємств та органiзацiй, державнi замовлення, в основному, виконуються приватними пiдприємствами. Законодавчi та економiчнi обмеження мають суттєвий вплив на дiяльнiсть товариства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В звiтному перiодi сплачено штрафних санкцiй за порушення законодавства в сумi 0,5 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування товариства вiдбувається на госпрозрахунковiй основi за рахунок власних коштiв.
Наявнiсть власних обiгових коштiв товариства на початок звiтного року становила 0,9 тис.грн., недостаток власних обiгових на кiнець звiтного року становить 19,3 тис.грн. Обiговi кошти втраченi внаслiдок отриманих збиткiв в звiтному перiодi в сумi 26,2 тис.грн.
Структура капiталу товариства станом на початок звiтного року становила: власний капiтал - 73,4 тис.грн. (82,8% валюти балансу), зобов'язання - 38,9 тис.грн. (17,2%). Станом на 31.12.2011 року структура капiталу становить: власний капiтал - 47,3 тис.грн. (57,5% валюти балансу), зобов'язання - 34,9 тис.грн. (42,5%). Як на початок звiтного перiоду, так i на кiнець, загальний розмiр власного капiталу перевищує статутний капiтал.
Фактiв залучення у звiтному перiодi додаткових фiнансових ресурсiв - кредитiв, фiнансової допомоги на зворотнiй основi i т.i. - не було. На початок звiтного року Товариство мало зобовязання за безвiдсотковою позикою в сумi 3,1 тис.грн., в звiтному перiодi погашено 0,6 тис.грн., залишок станом на 31.12.2011 року склав 2,5 тис.грн.
Коефiцiент загальної лiквiдностi (покриття) станом на початок звiтного перiоду складав 1,06, на 31.12.2011 року склав 0,4. Даний коефiцiєнт дає загальну оцiнку лiквiдностi активiв товариства. Значення коефiцiєнта нижче нормативного (1,0-2,0) i свiдчить про залежнiсть товариства вiд позикових коштiв.
З метою покращення фiнансового стану товариство планує отримати у 2012 роцi прибутки завдяки збiльшенню обсягiв реалiзацiї готової продукцiї.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного року товариство не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариство планує збiльшити випуск друкованої продукцiї за рахунок залучення нових клiєнтiв, проведення рекламної компанiї. Товариство має плани оновити обладнання шляхом ремонту та придбання нового, для чого буде залучено додатковi кошти.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки товариством не здiйснюються, витрат що до цього немає.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає товариство або його посадовi особи, немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Валютного рахунку немає. Фiзичних осiб - засновникiв, не було.
На дату складання звiту товариством проведено черговi загальнi збори акцiонерiв за пiдсумками дiяльностi у 2011 роцi, якi вiдбулися 26 квiтня 2012 року о 13-00 за адресою мiсцезнаходження товариства: Луганська обл., Старобiльський р-н, м. Старобiльськ, вул. Пролетарська, буд. 1, зал засiдань.
Перелiк питань, що виносились на голосування, згiдно з порядком денним:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання голови i секретаря загальних зборiв та затвердження регламенту роботи зборiв.
3. Звiт Директора за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Наглядової ради за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2012 рiк.
6. Звiт Ревiзора за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження висновкiв Ревiзора.
7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 рiк.
8. Визначення порядку покриття збиткiв за 2011 рiк.
9. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.