ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  72.500  66.600   0.000  0.000  72.500   66.600
  - будівлі та споруди  68.800  49.600  0.000  0.000  68.800   49.600
  - машини та обладнання  3.600  13.700  0.000  0.000  3.600  13.700
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.100  3.300  0.000  0.000  0.100  3.300
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  72.500  66.600  0.000  0.000  72.500  66.600
Опис:  Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi товариства, є його власнiстю. Орендованих основних засобiв товариство не має. Обмеження на використання майна, а також щодо обмеження термiнiв та умов користування основними засобами, вiдсутнi.
Ступiнь використання основних засобiв 95%. Ступiнь зносу основних засобiв 66,1%.
Станом на 31.12.2011 року основнi засоби та МНМА класифiкуються таким чином (в тис.грн.):
Група основних засобiв та НА Первiсна Знос Залишкова Ступень
вартiсть вартiсть зносу, %
Будинки та споруди 121,2 71,6 49,6 59,08
Машини та обладнання 68,7 55 13,7 80,06
МНМА 6,7 3,4 3,3 50,75
Разом: 196,6 130 66,6 66,1
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. За 2011 рiк вiдчужень основних засобiв не було, значних придбань основних засобiв не було. Нарахування амортизацiї в бухгалтерському i податковому облiку вiдокремлено. За звiтний перiод нарахована амортизацiя в сумi 6,3 тис.грн. Придбаних за рахунок цiльового фiнансування основних засобiв немає. Основних засобiв, що не використовуються у зв'язку з реконструкцiєю, консервацiєю немає. Об'єктiв соцiальної сфери товариство не має.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
47.300 73.400
32.300 32.300
32.300 32.300
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв зроблений вiдповiдно до методичних рекомендацiй, затверджених рiшенням ДКЦПФР 17.11.2004 р. №485 та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.1999 р. №87, зi змiнами та доповненнями.
Визначення вартостi чистих активiв проведено за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних витрат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша вiд статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.