ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 0.900  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 34.000  X X
Усього зобов'язань X 34.900  X X


Опис: Зобов'язань за кредитами банкiв, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (в тому числi за похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, немає.
Податковi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 0,9 тис.грн., в т.ч.: ПДФО 0,5 тис.грн., єдиний податок 0,4 тис.грн.
До iнших зобов'язань на суму 34,0 тис.грн. вiднесено:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2,7 тис.грн.;
- зi страхування - 13 тис.грн.;
- з оплати працi - 24,7 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 4,5 тис.грн., в т.ч.: отриманi аванси вiд замовникiв 2 тис.грн., заборгованiсть за безвiдсотковою позикою вiд фiзичної особи 2,5 тис.грн.