ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Палагута Сергiй Станiславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
07.05.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 02470833
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Луганська область
     Район Старобiльський район
     Поштовий індекс 92700
     Населений пункт м. Старобiльськ
     Вулиця, будинок вул. Пролетарська, 1
     Міжміський код, телефон та факс 0(6461) 2-21-75, 2-03-84
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2012
    Річна інформація опублікована у №80 "Бюлетень. Цiннi папери України" 30.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.printomania.pat.ua 07.05.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)