ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 0.0000.000
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 72.50066.600
Первісна вартість 031 196.200196.600
Знос 032 123.700130.000
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 0.0000.000
Усього за розділом І 080 72.50066.600
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 3.8004.300
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 10.5008.900
первісна вартість 161 11.0009.400
резерв сумнівних боргів 162 0.5000.500
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.0000.000
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0.0002.400
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 1.9000.000
у тому числі в касі 231 0.0000.000
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 0.0000.000
Усього за розділом ІІ 260 16.20015.600
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0000.000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 32.30032.300
Додатково вкладений капітал 320 79.60079.600
Резервний капітал 340 0.0000.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -38.500-64.600
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 73.40047.300
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 0.0000.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.0002.700
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 2.5000.900
зі страхування 570 1.1002.10000
з оплати праці 580 8.0000024.70000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 3.700004.50000
Усього за розділом IV 620 15.3000034.90000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 88.7000082.20000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 6


ПІБ керівника Палагута Сергiй Станiславович
ПІБ головного бухгалтера Юркова Свiтлана Iванiвна
Примітки:
Необоротнi активи.
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, строк експлуатацiї яких бiльше одного року i вартiстю, що перевищує 1000 грн. В звiтному перiодi основнi засоби не придбавались i не вибували. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом.
До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiднесено матерiальнi активи строком експлуатацiї бiльше одного року i вартiстю менше 1000 грн. Знос нараховується у розмiрi 50% в момент передачi в експлуатацiю, решта 50% при списаннi з балансу.
Всi необоротнi матерiальнi активи, що знаходяться на балансi товариства, є власними. Обмежень щодо володiння, користування та розпорядження основними засобами немає.
Придбаних за рахунок цiльового фiнансування основних засобiв немає, основних засобiв, що не використовуються у зв'язку з реконструкцiєю, консервацiєю немає.
Станом на 31.12.2011 року основнi засоби та МНМА класифiкуються таким чином (в тис.грн.):
Група основних засобiв та НА Первiсна Знос Залишкова
вартiсть вартiсть
Будинки та споруди 121,2 71,6 49,6
Машини та обладнання 68,7 55 13,7
МНМА 6,7 3,4 3,3
Разом: 196,6 130 66,6
Нарахування амортизацiї в бухгалтерському i податковому облiку вiдокремлено. За звiтний перiод нарахована амортизацiя в сумi 6,3 тис.грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв зi 100% зносом склала 29 тис.грн.
Оборотнi активи.
На кiнець звiтного перiоду вартiсть запасiв на балансi товариства склала 4,3 тис.грн. - сировина i матерiали.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за первiсною вартiстю склала 9,4 тис.грн., за чистою реалiзацiйною вартiстю (за вирахуванням резерву сумнiвних богiв в сумi 0,5 тис.грн.) склала 8,9 тис.грн. За строками непогашення дебiторська заборгованiсть, крiм сумнiвної (в сумi 0,5 тис.грн.) класифiкується як до 12 мiсяцiв. Облiковою полiтикою встановлено величину резерву сумнiвних боргiв визначати методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, тобто на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн немає.
До складу iншої поточної заборгованостi вiднесено аванси сплаченi постачальникам за енергоносiї в сумi 2,4 тис.грн.
Iнших оборотних активiв товариство не має. Витрати майбутнiх перiодiв вiдсутнi.
Власний капiтал. Станом на 31.12.2011 року структура власного капiталу наступна: -статутний капiтал 32,3 тис.грн.; -додатковий капiтал 79,6 тис.грн.; -непокритий збиток 64,6 тис.грн. Разом 47,3 тис.грн.
Статутний капiтал.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Старобiльська мiська друкарня" створено в процесi приватизацiї. Засновником товариства є держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi. Статутний капiтал товариства сформований в розмiрi 32312 гривень i подiлений на 129248 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна. Додаткових емiсiй акцiй не було.
Черговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 28.06.2010 року (протокол №12), прийнято рiшення про переведення випуску акцiй товариства з документарної у бездокументарну форму iснування.
Черговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 15.04.2011 року (протокол №13), прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Старобiльська мiська друкарня" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ". Луганським територiальним управлiнням ДКЦПФР 22.07.2011 року видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №91I12I1I10 на загальну суму випуску акцiй 32312 гривень, номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна у кiлькостi 129248 штук простих iменних акцiй, форма iснування акцiй бездокументарна.
Додаткових емiсiй у звiтному перiодi не було, рiшень щодо змiни розмiру статутного капiталу не приймалось.
За даними зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 31.12.2011 року власниками акцiй товариства є 33 фiзичних осiб, яким належить 95637 шт. акцiй (73,9949%), та 1 юридична особа (Територiальна громада Старобiльського району в особi Старобiльської районної Ради), якiй належить 33611 шт. акцiй (26,0051%). Виконавчим органом товариства є Директор, якому належить 13203 шт. акцiй, що становить 10,2152%.
Iнший додатковий капiтал. Iнший додатковий капiтал утворився за рахунок iндексацiї основних засобiв. В звiтному перiодi дооцiнок-уцiнок основних засобiв не здiйснювалось.
Непокритий збиток на початок року складав 38,5 тис.грн. За звiтний перiод отримано чистого збитку в розмiрi 26,2 тис.грн., непокритий збиток на 31.12.2011 року склав 64,6 тис.грн. Загальна сума власного капiталу (чистi активи) на кiнець року склала 47,3 тис.грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 15 тис.грн.
Зобов'язання.
Довгострокових зобов'язань товариство не має. Кредитами банку товариство не користується.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного року склала 2,7 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом склали 0,9 тис.грн., в тому числi: ПДФО 0,5 тис.грн., єдиний податок 0,4 тис.грн. Поточнi зобов'язання зi страхування склали 2,1 тис.грн. Заборгованiсть за розрахунками з оплати працi склала 24,7 тис.грн., в т.ч. простроченi зобов'язання з оплати працi 19,2 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання склали 4,5 тис.грн., в т.ч. отриманi аванси вiд замовникiв 2 тис.грн., заборгованiсть за безвiдсотковою позикою вiд фiзичної особи 2,5 тис.грн.