ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 159.600202.000
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0.0000.000
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 159.600202.000
Інші операційні доходи 040 0.0000.000
Інші доходи 050 0.0000.000
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 159.600202.000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 103.200159.100
Інші операційні витрати 090 82.60046.900
у тому числі 091 8.50020.600
092 0.0000.000
Інші витрати 100 0.0000.000
Разом витрати (080+090+100) 120 185.800206.000
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -26.200-4.000
Податок на прибуток 140 0.0000.000
Чистий прибуток (збиток) 150 -26.200-4.000
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки:
Фiнансовий результат визначено по принципу "нарахування", тобто доходи i витрати вiдображенi в звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження та сплати коштiв.
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв робiт, послуг склав 159,6 тис.грн., в т.ч.:
- дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 155,8 тис.грн.;
- дохiд вiд реалiзацiї канцтоварiв 3,8 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованих робiт послуг склала 103,2 тис.грн., в т.ч.:
- собiвартiсть готової продукцiї 100,5 тис.грн.;
- собiвартiсть канцтоварiв 2,7 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати склали 82,6 тис.грн., в т.ч.
- єдиний податок 8,5 тис.грн.;
- зарплата адмiнперсоналу 41,6 тис.грн.;
- вiдрахування до фондiв соцстрахування 14,8 тис.грн.;
- вiдпустки адмiнперсоналу 4,3 тис.грн.;
- господарськi потреби 1,8 тис.грн.;
- аудиторськi послуги, послуги зберiгача, нацiонального депозитарiю, оприлюднення рiчного звiту, проведення загальних зборiв та iншi 5 тис.грн.;
- iншi адмiнiстративнi витрати 6,1 тис.грн.;
- сплаченi штрафи, пенi 0,5 тис.грн.
За 2011 рiк чистий збиток склав 26,2 тис.грн.