ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 6 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи. Фонд оплати працi (ФОП) у 2011 роцi склав 91,5 тис.грн. У порiвняннi з попереднiм 2010 роком ФОП зменшився на 0,5 тис.грн. (або на 0,5%). Зменшення розмiру ФОП у 2011 роцi вiдбулося за рахунок оптимiзацiї органiзацiї працi. Кадрова программа щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства спрямована на пiдбор кадрiв i прийняття на роботу працiвникiв з вiдповiдною освiтою та квалiфiкацiєю.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: