ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
15.04.2011
70.5000000
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (Протокол №13):
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
3. Звiт Наглядової ради за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2011 рiк.
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчної фiнансової звiтностi та результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк та визначення порядку покриття збиткiв.
6. Змiна найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Старобiльська мiська друкарня" на Приватне акцiонерне товариство "Старобiльська мiська друкарня" (скорочено - ПрАТ "Старобiльська мiська друкарня") та затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ "Старобiльська мiська друкарня" у зв'язку зi змiною найменування та приведенням Статуту у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Переобрання органiв управлiння товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами органiв управлiння та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання цих договорiв.
8. Затвердження внутрiшнiх положень ПрАТ "Старобiльська мiська друкарня".
Перелiк питань порядку денного було запропоновано Правлiнням та затверджено Наглядовою радою товариства. Iншi особи пропозицiї до перелiку питань порядку денного зборiв не подавали. Iнiцiатором проведення загальних зборiв було Правлiння. Загальнi збори вiдбулися у визначений термiн.
Результати розгляду питань порядку денного: Обрано лiчильну комiсiю, голову i секретаря загальних зборiв. Затверджено регламент роботи загальних зборiв. Затверджено звiт Правлiння за 2010 рiк. Затверджено звiт Наглядової ради за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi товариства на 2011 рiк. Затверджено звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. Затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2010 рiк. Прийнято рiшення дивiденди не нараховувати i не виплачувати, збитки покривати за рахунок майбутнiх прибуткiв. Прийнято рiшення про змiну найменування товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ". Затверджено нову редакцiю Статуту ПрАТ "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ". Обрано органи управлiння ПрАТ (вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства). Затверджено умови договорiв iз членами органiв управлiння та обрано осiб, уповноважених на пiдписання цих договорiв. Затверджено внутрiшнi положення ПрАТ "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ".
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства протягом звiтного року не скликались. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.