ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Палагута Сергiй Станiславович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02470833
1.4. Місцезнаходження д/н, Луганська область, Старобiльський район, м. Старобiльськ, 92700, вул. Пролетарська, 1
1.5. Міжміський код та телефон, факс 0(6461) 2-21-75, 2-03-84
1.6. Електронна поштова адреса емітента printomania@yandex.ru


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

д/н, "Бюлетень. Цінні папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

printomania.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)