ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 66.6 61.1 0 0 66.6 61.1
будівлі та споруди 49.6 47.3 0 0 49.6 47.3
машини та обладнання 13.7 11.7 0 0 13.7 11.7
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 3.3 2.1 0 0 3.3 2.1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 66.6 61.1 0 0 66.6 61.1
Опис Всі основні засоби, що знаходяться на балансі товариства, є його власністю. Орендованих основних засобів товариство не має. Обмеження на використання майна, а також щодо обмеження термінів та умов користування основними засобами, відсутні. Ступiнь використання основних засобiв 95%. Ступiнь зносу основних засобів 66,1%. Станом на 31.12.2012 року основні засоби та МНМА класифікуються таким чином (в тис.грн.): Група основних засобів та НА Первісна Знос Залишкова вартість вартість Будинки та споруди 121,2 73,9 47,3 Машини та обладнання 65,4 53,7 11,7 МНМА 6,7 4,6 2,1 РАЗОМ: 193,3 132,2 61,1 Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. За 2012 рiк відчужень основних засобів не було, значних придбань основних засобів не було. Нарахування амортизації в бухгалтерському і податковому обліку відокремлено. За звітний період нарахована амортизація в сумі 5,5 тис.грн. Придбаних за рахунок цільового фінансування основних засобів немає. Основних засобів, що не використовуються у зв’язку з реконструкцією, консервацією немає. Об’єктів соціальної сфери товариство не має.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 47.2 47.3
Статутний капітал (тис.грн.) 32.3 32.3
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 32.3 32.3
Опис Розрахунок вартості чистих активів зроблений відповідно до методичних рекомендацій, затверджених рішенням ДКЦПФР 17.11.2004 р. №485 та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.1999 р. №87, зі змінами та доповненнями. Визначення вартості чистих активів проведено за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів – Довгострокові зобов’язання – Поточні зобов’язання – Забезпечення наступних витрат і платежів – Доходи майбутніх періодів.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів більша від статутного капіталу. Це відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.