ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності станом на 31.12.2012 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" Цей висновок адресований акціонерам та управлінському персоналу ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ". ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКСПЕРТ" (ід.код за ЄДРПОУ 32968988), що діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3392, яке видане за рішенням Аудиторської палати України (АПУ) №135 від 27 травня 2004 року, провела аудит комплекту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ", що додається, який включає баланс станом на 31.12.2012 року, звіт про фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад облікових політик та інші пояснювальні примітки до річної фінансової звітності. Підставою для проведення аудиту є вимоги статті 40 "Регулярна інформація про емітента" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо підтвердження річної фінансової звітності емітентів цінних паперів при розкритті інформації на фондовому ринку та договір на проведення аудиту з ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" №13/03/11 від 11 березня 2013 року. Період перевірки з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року. Дата початку проведення аудиту 01 квітня 2013 року, дата закінчення проведення аудиту 04 квітня 2013 року. Для підготовки фінансової звітності товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Облікова політика товариства сформована на підставі П(С)БО і викладена на 2012 рік у наказі №3 від 05 січня 2012 року. В звітному періоді суттєвих змін облікової політики не відбувалось. Облікова політика та організація обліку забезпечують безперервне, повне і достовірне відображення господарських операцій та формування фінансової звітності, твердження якої є доречними, достовірними і повними. Основні відомості про емітента: - повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" - скорочене найменування – ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" - код за ЄДРПОУ: 02470833 - місцезнаходження: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, буд.1 - дата проведення державної реєстрації: 04.11.1996 року ВАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" створене в процесі приватизації згідно з Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 08 жовтня 1996 року №1704 шляхом перетворення Державного комунального підприємства "Старобільська міська друкарня" у відкрите акціонерне товариство та зареєстроване 04 листопада 1996 року. На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 15 квітня 2011 року товариство змінило найменування ВАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" на ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ". Обсяг перевірки. При проведенні перевірки ми керувались вимогами «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (МСА), які визнані аудиторською палатою України в якості національних, Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), іншими законодавчими та нормативними документами, регулюючими діяльність товариства та практикою аудиторської діяльності. МСА вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає одержати достатньо розумних доказів відсутності суттєвих перекручень та помилок при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності. Нами перевірена достовірність статей балансу та інших показників фінансової звітності, обсяги яких є, на нашу думку, суттєвими. Суттєвість з замовником не обумовлювалась і розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначався відповідно до професійної думки аудитора з урахуванням МСА №320. В ході аудиту нами отримані та вивчені шляхом тестування, вибіркового та безпосереднього перегляду первинних документів, регістрів, журналів та інших аналітичних документів докази, які, на нашу думку, дають розумні підстави для цього висновку. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики до вимог П(С)БО, коректності облікових оцінок управлінського персоналу та загального представлення фінансових звітів. Стан внутрішнього контролю товариства розглянуто виключно для того, щоб визначити обсяг робіт, необхідний для формування свого погляду про достовірність підготовленої фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та її відповідності П(С)БО. Здійснена у процесі аудиту робота не означає проведення повної і всеосяжної перевірки системи внутрішнього контролю товариства з метою виявлення всіх можливих недоліків. При складанні висновку ми керувались вимогами МСА №700 та №705, а також враховували «Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР №1360 від 29.09.2011 року. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" несе відповідальність за складання і достовірне подання тверджень фінансової звітності відповідно до П(С)БО, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо наданої фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми відповідаємо за якісне виконання аудиторської перевірки згідно МСА та Кодексу етики з метою отримання інформації та доказів, які надають нам достатню впевненість, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Підстави для умовно-позитивної думки: 1. У зв’язку з тим, що ми були призначені аудиторами товариства після 31.12.2012 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією активів та зобов’язань товариства. Нами проведені альтернативні процедури щодо підтвердження тверджень звітності, але існує ймовірність відхилення показників фінансової звітності, які, на нашу думку не мають всеохоплюючого впливу на фінансову звітність. 2. Товариство не має аналітичних даних до рахунку 423 "Дооцінка необоротних активів". Через відсутність аналітичних даних до рахунку 423 "Дооцінка необоротних активів" сума індексації основних засобів, що вибували з балансу, не списувалась на зменшення непокритих збитків, що призвело до того, що залишкова вартість основних засобів на дату балансу менша чим сума індексації залишкової вартості основних засобів на 18,5 тис.грн. В цілому, на загальну суму власного капіталу (чисті активи) коригування, якщо б товариство їх здійснило, не впливають. Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно позитивної думки. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ. На нашу думку, за винятком впливу питань, що викладені у розділі «Підстави для умовно-позитивної думки», фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно та справедливо подає інформацію про фінансовий стан ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати, зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату і складена відповідно до національних П(С)БО, що прийняті в Україні. Фінансовий стан товариства не задовільний, загальний коефіцієнт платоспроможності на кінець звітного року склав 0,19. Товариство має недостаток власних обігових коштів в сумі 13,9 тис.грн., що при малих обсягах послуг свідчить про залежність товариства від зовнішніх джерел фінансування. Протягом двох останніх років діяльність товариства збиткова. В ході проведення аналізу фінансового стану ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" нами отримана і вивчена додаткова інформація та докази, які в контексті законодавчих чинників не дають нам можливості впевнено висловити припущення про безперервність діяльності товариства у близькому майбутньому доречним. На виконання "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням ДКЦПФР від 29 вересня 2011 року №1360, ми висловлюємо думку щодо іншої допоміжної інформації: - Вартість чистих активів товариства по закінченню звітного фінансового року більша від статутного капіталу, тобто вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України виконуються. - Нами перевірена інша інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю у складі річної інформації емітента за 2012 рік, на предмет її відповідності твердженням перевіреної фінансової звітності. Розбіжностей не встановлено. Ми ознайомилися з інформацією про зобов’язання, про майновий стан та фінансово-господарську діяльність, чисті активи та опис бізнесу до її оприлюднення, тому відповідальність за достовірне оприлюднення іншої інформації несе товариство. - За результатами аудиту за 2012 рік не виявлено виконання значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартості активів станом на кінець 2011 року та згідно ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про вчинення яких приймають загальні збори або наглядова рада. - Стан корпоративного управління товариства є, на нашу думку, таким, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Органами управління товариства визнані загальні збори, наглядова рада, директор, які діють у відповідності до Статуту та Положень про них. Порушень або перевищення повноважень органами управління нами не встановлено. Посада внутрішнього аудитора штатним розкладом не передбачена, що не суперечить вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». За необхідності перевірки щодо діяльності товариства проводить ревізор або залучається зовнішній аудитор. - В ході аудиту не виявлено ознак здатності персоналу до навмисних викривлень або шахрайства. На нашу думку, отримані внаслідок проведення аналітичних процедур докази дають достатню впевненість у тому, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Місцезнаходження ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКСПЕРТ": 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд.1, кв.226. Тел./факс: 0(642) 71-82-30, тел.: 0(642) 71-82-30. Е-mail: roncota@mail.ru Дата видачі висновку 04 квітня 2013 року. Директор-аудитор (сертифікат аудитора А №005677, виданий рішенням АПУ №134 від 29.04.2004р., діє до 29 .04.2014 року) Т.А. Жерибка