ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лобас Вiталiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 345924, 28.09.1999, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй області
6.1.4. Рік народження** 1937
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Старобiльська мiська друкарня", Голова Правління
6.1.8. Опис Член Наглядової ради приймає участь у роботі Ради щодо захисту інтересів і прав акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та щодо контролю і регулювання діяльності виконавчого органу товариства; бере участь у засіданнях Ради та має право одного голосу при вирішенні питань, віднесених до компетенції Наглядової ради; виконує інші обов'язки та має повноваження, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради у 2012 році не виплачувалась. Зміни посадової особи протягом звітного року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 30 рокiв. Попереднi посади: Голова Правлiння, член Правлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юркова Свiтлана Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 400188, 17.11.1999, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1959
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Старобільська міська друкарня", член Правління
6.1.8. Опис Головний бухгалтер веде бухгалтерський та податковий облік товариства; забезпечує фіксування фактів здійснення господарських операцій у первинних документах та їх відображення на відповідних рахунках бухгалтерського обліку; забезпечує дотримання єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і подання звітності товариства; забезпечує зберігання оброблених документів, регістрів та звітності протягом встановленого законодавством терміну; виконує інші обов'язки та має повноваження, передбачені законодавством та відповідними посадовими інструкціями. Розмір виплаченої у 2012 році винагороди склав 11814,00 грн., в т.ч. у натуральній формі - 0,00 грн. Зміни посадової особи протягом звітного року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 31 рік. Попереднi посади: головний бухгалтер, член Правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкуридiна Наталiя Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 489154, 29.12.1999, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** Середньо-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Старобiльська мiська друкарня", касир
6.1.8. Опис Член Наглядової ради приймає участь у роботі Ради щодо захисту інтересів і прав акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та щодо контролю і регулювання діяльності виконавчого органу товариства; бере участь у засіданнях Ради та має право одного голосу при вирішенні питань, віднесених до компетенції Наглядової ради; виконує інші обов'язки та має повноваження, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради у 2012 році не виплачувалась. Зміни посадової особи протягом звітного року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стажу керiвної роботи немає. Попереднi посади: касир-продавець, касир. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Палагута Сергiй Станiславович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК, 525217, 06.08.1998, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1971
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Старобільська міська друкарня", Голова Правління
6.1.8. Опис Директор здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради та звітує перед ними. До компетенції Директора належать всі питання поточної діяльності , крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління товариством. Директор відкриває поточні рахунки в банках; організує ведення бухгалтерського і податкового обліку та складання звітності товариства; розробляє штатний розклад, затверджує посадові інструкції і оклади працівників; наймає та звільняє працівників та вживає до них заходи заохочення і накладає стягнення; укладає та підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього; без довіреності представляє інтереси товариства в усіх установах, підприємствах і організаціях; видає накази і вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками; здійснює контроль за ефективним використанням фінансово-матеріальних і трудових ресурсів товариства; виконує інші обов'язки та має повноваження, необхідні для організації ефективної роботи товариства, передбачені законодавством, контрактом і Статутом товариства. Розмір виплаченої у 2012 році винагороди склав 20515,00 грн., в т.ч. у натуральній формі - 0,00 грн. Зміни посадової особи протягом звітного року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 22 роки. Попереднi посади: директор, Голова Правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сердюк Людмила Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК, 525405, 19.08.1997, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй області
6.1.4. Рік народження** 1959
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Рубiжанська типографiя, інженер-технолог
6.1.8. Опис Голова Наглядової ради очолює Раду та керує її роботою щодо захисту інтересів і прав акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та щодо контролю і регулювання діяльності виконавчого органу товариства; скликає засідання Наглядової ради, головує на них, має право одного вирішального голосу та забезпечує ведення протоколів засідань; звітує перед акціонерами на Загальних зборах; виконує інші обов'язки та має повноваження, необхідні для організації роботи Наглядової ради в межах її компетенції, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової ради у 2012 році не виплачувалась. Зміни посадової особи протягом звітного року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 21 рік. Попереднi посади: iнженер-технолог, член Правлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.1.1. Посада Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Алєксєєва Раїса Самойлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК, 603035, 25.09.1997, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1940
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Старобільська міська друкарня", Голова Ревізійної комісії
6.1.8. Опис Ревізор здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності товариства та складає висновки за результатами перевірок; звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою щодо результатів перевірок; виконує інші обов'язки та має повноваження, необхідні для організації власної роботи в межах своєї компетенції, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Винагорода за виконання обов'язків Ревізора у 2012 році не виплачувалась. Зміни посадової особи протягом звітного року не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керiвної роботи - 28 рокiв. Попереднi посади: головний бухгалтер, Голова Ревізійної комісії. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член Наглядової радиЛобас Вiталiй IвановичЕМ, 345924, 28.09.1999, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй області10.03.1998126859.814512685000
Головний бухгалтерЮркова Свiтлана IванiвнаЕМ, 400188, 17.11.1999, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi01.01.1000000000
Член Наглядової радиШкуридiна Наталiя ВiкторiвнаЕМ, 489154, 29.12.1999, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi10.03.199810000.77371000000
ДиректорПалагута Сергiй СтанiславовичЕК, 525217, 06.08.1998, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi15.08.20071320310.215213203000
Голова Наглядової радиСердюк Людмила IванiвнаЕК, 525405, 19.08.1997, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй області10.03.199871235.51117123000
РевізорАлєксєєва Раїса СамойлiвнаЕК, 603035, 25.09.1997, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi10.03.19981364610.55813646000
Усього 47657 36.8725 47657 0 0 0