ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2012
Кворум зборів** 65.97
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (Протокол №14): 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання голови і секретаря загальних зборів та затвердження регламенту роботи зборів. 3. Звіт Директора за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звiт Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік. 6. Звіт Ревізора за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізора. 7. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік. 8. Визначення порядку покриття збитків за 2011 рік. 9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. Перелік питань порядку денного було запропоновано Директором та затверджено Наглядовою радою товариства. Інші особи пропозиції до переліку питань порядку денного зборів не подавали. Ініціатором проведення загальних зборів була Наглядова рада. Загальні збори відбулися у визначений термін. Результати розгляду питань порядку денного: 1.1. Обрати лічильну комісію з 2-х осіб у складі: - Шкуридіна Н.В. - голова Лічильної комісії; - Скоков В.К. - член лічильної комісії. 2.1. Обрати головою зборів Сердюк Л.І. 2.2. Обрати секретарем зборів Лобас В.І. 2.3. Затвердити наступний регламент роботи зборів: - доповіді та звіти - до 15 хвилин; - виступи з обговорення - до 5 хвилин; - пропозиції та довідки - до 3 хвилин. 3.1. Затвердити Звіт Директора за 2011 рік про виконану роботу та результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. 4.1. Затвердити Звіт про роботу Наглядової ради за 2011 рік. 5.1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік. 6.1. Затвердити Звіт і висновки Ревізора щодо річної фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. 7.1. Затвердити Річний звіт товариства за 2011 рік. 8.1. Збитки товариства за 2011 рік покривати за рахунок майбутніх прибутків, дивіденди не нараховувати і не виплачувати. 9.1. Надати попередню згоду на прийняття рішень про вчинення значних правочинів, вартість предмету яких не перевищує граничну сукупну вартість у 50,0 тис.грн., протягом одного року з дати прийняття цього рішення, Наглядовій раді товариства. Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного року не скликались.