ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ" за ЄДРПОУ 02470833
Територія   за КОАТУУ 4425110100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Виробництво паперових канцелярських виробів за КВЕД 17.23
Середня кількість працівників 5    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вул. Пролетарська, 1, м. Старобiльськ, Старобiльський район, Луганська область, 92700
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 66.6 61.1
первісна вартість 031 196.6 193.3
знос 032 (130) (132.2)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 66.6 61.1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 4.3 2.8
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 8.9 0
первісна вартість 161 9.4 0
резерв сумнівних боргів 162 (0.5) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2.4 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 0 0.4
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 15.6 3.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 82.2 64.3


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 32.3 32.3
Додатковий вкладений капітал 320 79.6 79.6
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -64.6 -64.7
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 47.3 47.2
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2.7 0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 0.9 0.8
зі страхування 570 2.1 1.7
з оплати праці 580 24.7 4.5
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 4.5 10.1
Усього за розділом IV 620 34.9 17.1
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 82.2 64.3
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: Необоротні активи. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. Основними засобами визнаються матеріальні активи, строк експлуатації яких більше одного року і вартістю, що перевищує 1000 грн. В звітному періоді основні засоби не придбавались, продано машин та обладнання зі 100% зносом первісною вартістю 3,3 тис.грн. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів віднесено матеріальні активи строком експлуатації більше одного року і вартістю менше 1000 грн. Знос нараховується у розмірі 50% в момент передачі в експлуатацію, решта 50% при списанні з балансу. Всі необоротні матеріальні активи, що знаходяться на балансі товариства, є власними. Обмежень щодо володіння, користування та розпорядження основними засобами немає. Придбаних за рахунок цільового фінансування основних засобів немає, основних засобів, що не використовуються у зв’язку з реконструкцією, консервацією немає. Станом на 31.12.2012 року основні засоби та МНМА класифікуються таким чином (в тис.грн.): Група основних засобів Первісна Знос Залишкова вартість вартість Будинки та споруди 121,2 73,9 47,3 Машини та обладнання 65,4 53,7 11,7 МНМА 6,7 4,6 2,1 РАЗОМ: 193,3 132,2 61,1 Нарахування амортизації в бухгалтерському і податковому обліку відокремлено. За звітний період нарахована амортизація в сумі 5,5 тис.грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Первісна вартість основних засобів зі 100% зносом склала 29 тис.грн. Оборотні активи. На кінець звітного періоду вартість запасів на балансі товариства склала 2,8 тис.грн. - сировина і матеріали. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відсутня. Грошові кошти в національній валюті склали 0,4 тис.грн. Обмежень на користування грошовими коштами немає, банківські рахунки вільні. Інших оборотних активів товариство не має. Витрати майбутніх періодів відсутні. Власний капітал. Станом на 31.12.2012 року структура власного капіталу наступна: - статутний капітал 32,3 тис.грн.; - додатковий капітал 79,6 тис.грн.; - непокритий збиток 64,7 тис.грн. РАЗОМ: 47,2 тис.грн. Статутний капітал. Відкрите акціонерне товариство "Старобільська міська друкарня" створено в процесі приватизації. Засновником товариства є держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області. Статутний капітал товариства сформований в розмірі 32312 гривень і поділений на 129248 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна. Додаткових емісій акцій не було. Черговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 28.06.2010 року (протокол №12), прийнято рішення про переведення випуску акцій товариства з документарної у бездокументарну форму існування. Черговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 15.04.2011 року (протокол №13), прийнято рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Старобільська міська друкарня" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ". Луганським територіальним управлінням ДКЦПФР 22.07.2011 року видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №91/12/1/10 на загальну суму випуску акцій 32312 гривень, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна у кількості 129248 штук простих іменних акцій, форма існування акцій бездокументарна. Додаткових емісій у звітному періоді не було, рішень щодо зміни розміру статутного капіталу не приймалось. За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 31.12.2012 року власниками акцій товариства є 33 фізичні особи, яким належить 95637 шт. акцій (73,9949%), та 1 юридична особа (Територіальна громада Старобільського району в особі Старобільської районної Ради), якій належить 33611 шт. акцій (26,0051%). Виконавчим органом товариства є Директор, якому належить 13203 шт. акцій, що становить 10,2152%. Інший додатковий капітал. Інший додатковий капітал утворився за рахунок індексації основних засобів 1992 – 1996 років. В звітному періоді дооцінок-уцінок основних засобів не здійснювалось. Непокритий збиток на початок року складав 64,6 тис.грн. За звітний період отримано чистого збитку в розмірі 0,1 тис.грн., непокритий збиток на 31.12.2012 року склав 64,7 тис.грн. Загальна сума власного капіталу (чисті активи) на кінець року склала 47,2 тис.грн., що перевищує розмір статутного капіталу на 14,9 тис.грн. Зобов'язання. Довгострокових зобов’язань товариство не має. Кредитами банку товариство не користується. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного року склала 2,7 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом склали 0,8 тис.грн. Поточні зобов’язання зі страхування склали 1,7 тис.грн. Заборгованість за розрахунками з оплати праці склала 4,5 тис.грн. Інші поточні зобов’язання склали 10,1 тис.грн., в т.ч. заборгованість за безвідсотковою позикою від фізичної особи 2,2 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Палагута Сергiй Станiславович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Юркова Свiтлана Iванiвна