ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 154 159.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (0) (0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 154 159.6
Інші операційні доходи 040 8.1 0
Інші доходи 050 5.5 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 167.6 159.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (97) (103.2)
Інші операційні витрати 090 (68.8) (82.6)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 8.5
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (0) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (165.8) (185.8)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 1.8 -26.2
Податок на прибуток 140 (1.9) (0)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -0.1 -26.2
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Фінансовий результат визначено по принципу “нарахування”, тобто доходи і витрати відображені в звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження та сплати коштів. Дохід від реалізації товарів робіт, послуг склав 154 тис.грн. - дохід від реалізації готової продукції. Інші операційні доходи склали 8,1 тис.грн, в т.ч.: - дохід від реалізації канцтоварів 2,9 тис.грн.; - дохід від операційної оренди активів 5,2 тис.грн. Інші доходи склали 5,5 тис.грн. - від продажу основних засобів. Собівартість реалізованих робіт, послуг склала 97 тис.грн. Інші операційні витрати склали 68,8 тис.грн., в т.ч.: - собівартість реалізованих канцтоварів 2,1 тис.грн.; - зарплата адмінперсоналу 37,0 тис.грн.; - відрахування до фондів соцстрахування 13,3 тис.грн.; - відпустки адмінперсоналу 4,0 тис.грн.; - господарські потреби 2,0 тис.грн.; - аудиторські послуги, послуги зберігача, національного депозитарію, оприлюднення річного звіту, проведення загальних зборів та інші 5,1 тис.грн.; - інші адміністративні витрати 3,1 тис.грн.; - сплачені штрафи, пені 2,2 тис.грн. Податок на прибуток обчислений згідно податкової декларації в сумі 1,9 тис.грн. За 2012 рік чистий збиток склав 0,1 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Палагута Сергiй Станiславович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Юркова Свiтлана Iванiвна