ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 155.8 154
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (0) (0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 155.8 154
Інші операційні доходи 040 7.3 8.1
Інші доходи 050 0 5.5
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 163.1 167.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (130.5) (126)
Інші операційні витрати 090 (22.7) (39.8)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 8.5
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (0) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (153.2) (165.8)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 9.9 1.8
Податок на прибуток 140 (1.9) (1.9)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 8 -0.1
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Примітка 9. Доходи Фінансовий результат визначено по принципу “нарахування”, тобто доходи і витрати відображені в звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження та сплати коштів. Загальна сума отриманих доходів за 2013 рік склала 163,1 тис.грн., в т.ч.: - дохід від реалізації готової продукції 142,9 тис.грн.; - дохід від послуг брошування 10 тис.грн. - дохід від реалізації канцтоварів 2,9 тис.грн.; - дохід від операційної оренди активів 7,3 тис.грн. Примітка 10. Витрати. Загальна сума витрат за 2013 рік склала 153,2 тис.грн., в т.ч.: - собівартість реалізованої готової продукції та послуг 128,5 тис.грн.; - собівартість реалізованих канцтоварів 2 тис.грн; - комунальні послуги 22,7 тис.грн. Витрати за елементами розподіляються наступним чином: - Матеріальні витрати 25,9 тис.грн.; - Витрати на газ, воду, електроенергію 22,7 тис.грн. - Собівартість реалізованих канцтоварів 2,0 тис.грн. - Витрати на оплату праці та відпусток — 61 тис.грн. - ЄСВ 19,5 тис.грн.; - Амортизація 4,7 тис.грн. - Інші операційні витрати 17,7 тис.грн., в т.ч. - податок на землю 1,7 тис.грн. - загальнокорпоративні витрати (удиторські послуги, послуги зберігача, національного депозитарію, оприлюднення річного звіту, проведення загальних зборів та інші) 9,1 тис.грн.: - витрати на податки 1,3 тис.грн. - інші операційні витрати 5,6 тис.грн. Податок на прибуток обчислений згідно податкової декларації - 1,9 тис.грн. За 2013 рік чистий прибуток склав 8,0 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Палагута Сергiй Станiславович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Юркова Свiтлана Iванiвна