ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лобас Вiталiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 345924, 28.09.1999, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй області
4) рік народження** 1937
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Старобiльська мiська друкарня", Голова Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2011, на 3 роки
9) опис Член Наглядової ради приймає участь у роботі Ради щодо захисту інтересів і прав акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та щодо контролю і регулювання діяльності виконавчого органу товариства; бере участь у засіданнях Ради та має право одного голосу при вирішенні питань, віднесених до компетенції Наглядової ради; виконує інші обов'язки та має повноваження, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Зміни посадової особи протягом звітного року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 51 рiк. Попереднi посади за останні 5 років: член Правлiння, член Наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах, пенсіонер.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юркова Свiтлана Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 400188, 17.11.1999, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi
4) рік народження** 1959
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Старобільська міська друкарня", член Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.02.2005, на невизначений строк
9) опис Головний бухгалтер веде бухгалтерський та податковий облік товариства; забезпечує фіксування фактів здійснення господарських операцій у первинних документах та їх відображення на відповідних рахунках бухгалтерського обліку; забезпечує дотримання єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і подання звітності товариства; забезпечує зберігання оброблених документів, регістрів та звітності протягом встановленого законодавством терміну; виконує інші обов'язки та має повноваження, передбачені законодавством та відповідними посадовими інструкціями. Зміни посадової особи протягом звітного року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 35 років. Попереднi посади за останні 5 років: головний бухгалтер, член Правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкурідiна Наталiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 489154, 29.12.1999, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi
4) рік народження** 1970
5) освіта** Середньо-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Старобiльська мiська друкарня", касир
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2011, на 3 роки
9) опис Член Наглядової ради приймає участь у роботі Ради щодо захисту інтересів і прав акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та щодо контролю і регулювання діяльності виконавчого органу товариства; бере участь у засіданнях Ради та має право одного голосу при вирішенні питань, віднесених до компетенції Наглядової ради; виконує інші обов'язки та має повноваження, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Зміни посадової особи протягом звітного року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 28 років. Попереднi посади за останні 5 років: касир-продавець, член Наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Палагута Сергiй Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК, 525217, 06.08.1998, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Старобільська міська друкарня", Голова Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2011, на 3 роки
9) опис Директор здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради та звітує перед ними. До компетенції Директора належать всі питання поточної діяльності , крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління товариством. Директор відкриває поточні рахунки в банках; організує ведення бухгалтерського і податкового обліку та складання звітності товариства; розробляє штатний розклад, затверджує посадові інструкції і оклади працівників; наймає та звільняє працівників та вживає до них заходи заохочення і накладає стягнення; укладає та підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього; без довіреності представляє інтереси товариства в усіх установах, підприємствах і організаціях; видає накази і вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками; здійснює контроль за ефективним використанням фінансово-матеріальних і трудових ресурсів товариства; виконує інші обов'язки та має повноваження, необхідні для організації ефективної роботи товариства, передбачені законодавством, контрактом і Статутом товариства. Зміни посадової особи протягом звітного року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 17 років. Попереднi посади за останні 5 років: Голова Правління, директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сердюк Людмила Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК, 525405, 19.08.1997, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй області
4) рік народження** 1959
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Рубiжанська типографiя, інженер-технолог
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2011, на 3 роки
9) опис Голова Наглядової ради очолює Раду та керує її роботою щодо захисту інтересів і прав акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та щодо контролю і регулювання діяльності виконавчого органу товариства; скликає засідання Наглядової ради, головує на них, має право одного вирішального голосу та забезпечує ведення протоколів засідань; звітує перед акціонерами на Загальних зборах; виконує інші обов'язки та має повноваження, необхідні для організації роботи Наглядової ради в межах її компетенції, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Зміни посадової особи протягом звітного року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 37 років. Попереднi посади за останні 5 років: iнженер-технолог, член Правлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Алєксєєва Раїса Самойлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК, 603035, 25.09.1997, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi
4) рік народження** 1940
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Старобільська міська друкарня", Голова Ревізійної комісії
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2011, на 3 роки
9) опис Ревізор здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності товариства та складає висновки за результатами перевірок; звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою щодо результатів перевірок; виконує інші обов'язки та має повноваження, необхідні для організації власної роботи в межах своєї компетенції, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Зміни посадової особи протягом звітного року не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 49 рокiв. Попереднi посади за останні 5 років: Голова Ревізійної комісії, Ревізор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах, пенсіонер.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової радиЛобас Вiталiй IвановичЕМ, 345924, 28.09.1999, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй області126859.814512685000
Головний бухгалтерЮркова Свiтлана IванiвнаЕМ, 400188, 17.11.1999, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi000000
Член Наглядової радиШкурідiна Наталiя ВiкторiвнаЕМ, 489154, 29.12.1999, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi10000.77371000000
ДиректорПалагута Сергiй СтанiславовичЕК, 525217, 06.08.1998, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi1320310.215213203000
Голова Наглядової радиСердюк Людмила IванiвнаЕК, 525405, 19.08.1997, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй області71235.51117123000
РевізорАлєксєєва Раїса СамойлiвнаЕК, 603035, 25.09.1997, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi1364610.55813646000
Усього 47657 36.8725 47657 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.