ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ" за ЄДРПОУ 02470833
Територія   за КОАТУУ 4425110100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво паперових канцелярських виробів за КВЕД 17.23
Середня кількість працівників, осіб 5    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон вул. Пролетарська, 1, м. Старобiльськ, Старобiльський р-н, Луганська область, 92700, (06461) 2-21-75

1. Баланс
на 31.12.2014

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 56.4 53.5
первісна вартість 1011 193.3 195.4
знос 1012 (136.9) (141.9)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 56.4 53.5
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 2 2.7
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0 0.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.1 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2.7 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4.5 2.8
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 9.3 6.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 65.7 59.7


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 32.3 32.3
Додатковий капітал 1410 79.6 79.6
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -56.7 -74.9
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 55.2 37
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 0 17.5
розрахунками з бюджетом 1620 1.9 0.5
у тому числі з податку на прибуток 1621 1.9 0
розрахунками зі страхування 1625 0 1.7
розрахунками з оплати праці 1630 2.9 1.3
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 5.7 1.7
Усього за розділом III 1695 10.5 22.7
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 65.7 59.7

Примітки: Примітка 1. Необоротні активи. Незавершеного будiвництва та визнаних нематерiальних активiв товариство не має. До статтi балансу "Основні засоби" віднесено основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА). Основними засобами визнані матеріальні активи, строк експлуатації яких більше року i вартість перевищує 1000,00 грн. Згідно з наказом про облікову політику до складу малоцінних необоротних матеріальних активів віднесено матеріальні активи строком експлуатації більше 1 року і вартістю менше 1000 грн. Знос нараховується у розмірі 50% в момент передачі в експлуатацію, решта – 50%, при списанні з балансу. Основні засоби відображаються в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення з урахуванням сум декількох обов’язкових індексацій. Всі необоротні матеріальні активи, що знаходяться на балансі товариства є власними. Обмежень щодо володіння, користування та розпорядження основними засобами немає. Загальна первісна вартість основних засобів та МНМА склала 195,4 тис.грн., залишкова 53,5 тис.грн., в тому числі: Групи основних засобів Первісна Знос Залишкова вартість вартість Будівлі та споруди 121,2 81,2 40,0 Машини та обладнання 69,0 58,5 10,5 МНМА 5,2 2,2 3,0 Всього по балансу: 195,4 141,9 53,5 В звітному періоді придбано основних засобів на 2,7 тис.грн. (касовий апарат) і вибуло 0,6 тис.грн. МНМА. Нарахування амортизації в бухгалтерському і податковому обліку відокремлено. За звітний період нарахована амортизація в сумі 5,0 тис.грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Первісна вартість основних засобів зі 100% зносом складає 32,3 тис.грн. Примітка 2. Оборотні активи. Запаси відображені в балансі за собівартістю їх придбання чи виготовлення. Одиницею запасiв є найменування. Залишки на кiнець звітного періоду по статті "Виробничі запаси" склали 2,7 тис.грн. - сировина i матеріали. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи i послуги на кінець року склала 0,7 тис.грн. Грошові кошти в національній валюті склали 2,8 тис.грн. Обмежень на користування грошовими коштами немає, банківські рахунки вільні. Інших оборотних активів товариство не має. Витрати майбутніх періодів відсутні. Примітка 3. Власний капітал. Загальна сума власного капіталу станом на 31.12.2014 року складає 37,0 тис.грн. Структура власного капіталу представлена таким чином: - статутний капітал 32,3 тис.грн.; - додатковий капітал 79,6 тис.грн.; - непокритий збиток 74,9 тис.грн. Відкрите акціонерне товариство "Старобільська міська друкарня" створено в процесі приватизації. Засновником товариства є держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області. Статутний капітал товариства сформований в розмірі 32312 гривень і поділений на 129248 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна. Додаткових емісій акцій не було. Черговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 28.06.2010 року (протокол №12) прийнято рішення про переведення випуску акцій товариства з документарної у бездокументарну форму існування. Черговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 15.04.2011 року (протокол №13) прийнято рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Старобільська міська друкарня" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ". Луганським територіальним управлінням ДКЦПФР 22.07.2011 року видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №91/12/1/10 на загальну суму випуску акцій 32312 гривень, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна у кількості 129248 штук простих іменних акцій, форма існування акцій бездокументарна. Додаткових емісій у звітному періоді не було, рішень щодо зміни розміру статутного капіталу не приймалось. За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 31.12.2013 року власниками акцій товариства є 33 фізичні особи, яким належить 95637 шт. акцій (73,9949%) та 1 юридична особа (Територіальна громада Старобільського району в особі Старобільської районної Ради), якій належить 33611 шт. акцій (26,0051%). Виконавчим органом товариства є Директор, якому належить 13203 шт. акцій, що становить 10,2152%. Інший додатковий капітал утворився за рахунок індексації основних засобів. В звітному періоді дооцінок-уцінок основних засобів не здійснювалось. Непокритий збиток на початок року складав 56,7 тис.грн. За звітний період отримано збитків у розмірі 18,2 тис.грн., непокритий збиток на 31.12.2014 року склав 74,9 тис.грн. Загальна сума власного капіталу (чисті активи) на кінець року склала 37,0 тис.грн., що перевищує розмір статутного капіталу на 4,7 тис.грн. Примітка 4. Зобов’язання. Довгострокових зобов’язань товариство не має. Кредитами банку товариство не користується. Залишок заборгованості по статті "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи i послуги" на кінець звітного періоду склав 17,5 тис.грн. - розрахунки з постачальниками. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом – 0,5 тис.грн., в тому числі податок на доходи фізичних осіб - 0,5 тис.грн.; - зі страхування – 1,7 тис.грн., в тому числі ЄСВ - 1,7 тис.грн.; - з оплати праці – 1,3 тис.грн. До складу інших поточних зобов’язань віднесена безвідсоткова позика від фізичної особи в сумі 1,7 тис.грн. Загальна сума поточних зобов’язань на кінець звітного року склала 22,7 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Палагута Сергiй Станiславович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Юркова Свiтлана Iванiвна