ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 130 155.8
Інші операційні доходи 2120 13.1 7.3
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 143.1 163.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (141.8) (130.5)
Інші операційні витрати 2180 (19.5) (22.7)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (161.3) (153.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -18.2 9.9
Податок на прибуток 2300 (0) (1.9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -18.2 8

Примітки: Примітка 5. Доходи. Фінансовий результат визначено по принципу “нарахування”, тобто доходи i витрати відображені в звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження та сплати коштів. Основними видами діяльності товариства за звітний період були: - виготовлення друкарських форм; - надання інших поліграфічних робіт, послуг; - надання власних приміщень в операційну оренду й експлуатацію. Дохід від реалізації продукції власного виробництва ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" за звітний період 2014 року склав 130,8 тис.грн., в тому числі дохід від послуг брошурування – 5,0 тис.грн. Дохід від компенсації експлуатаційних витрат з наданих в операційну оренду власних приміщень за звітний період склав 5,8 тис.грн., дохід від надання власних приміщень в операційну оренду склав 7,3 тис.грн. Разом дохід ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" за звітний період 2014 року склав 143,1 тис.грн. Примітка 6. Витрати. Загальна сума витрат за 2014 рік склала 161,3 тис.грн., в тому числі: - собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг 141,8 тис.грн.; - інші операційні витрати 19,5 тис.грн. За елементами операційні витрати розподіляються наступним чином: - матеріальні витрати 39,3 тис.грн.; - витрати на газ і електроенергію 21,1 тис.грн.; - амортизація основних засобів 5,0 тис.грн.; - витрати на оплату праці та відпусток 59,6 тис.грн.; - єдиний соціальний внесок 16,8 тис.грн.; - інші операційні витрати 19,5 тис.грн., в тому числі: податок на землю 2,0 тис.грн., загально-корпоративні витрати (аудиторські послуги, послуги зберігача, національного депозитарію, оприлюднення річного звіту) 8,8 тис.грн., витрати на сплату податків 3,9 тис.грн., інші операційні витрати 4,8 тис.грн. У зв’язку зі збитковою діяльністю в 2014 році податок на прибуток не нараховувався. Чистий збиток за звітний рік склав 18,2 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Палагута Сергiй Станiславович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Юркова Свiтлана Iванiвна