ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 30.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2015 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 281.2 130
Інші операційні доходи 2120 7.3 13.1
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 288.5 143.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (217.7) (141.8)
Інші операційні витрати 2180 (57) (19.5)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (274.7) (161.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 13.8 -18.2
Податок на прибуток 2300 (2.5) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 11.3 -18.2

Примітки: Примітка 5. Доходи. Фінансовий результат визначено по принципу "нарахування", тобто доходи і витрати відображені в звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження та сплати коштів. Основними видами діяльності товариства за звітний період були: - виготовлення друкарських форм; - надання інших поліграфічних робіт, послуг; - надання власних приміщень в операційну оренду і експлуатацію. Дохід від реалізації продукції власного виробництва за 2015 рік склав 281,2 тис.грн., в тому числі дохід від послуг брошурування – 5,0 тис.грн. Дохід від надання власних приміщень в операційну оренду за звітний період склав 7,3 тис.грн. Разом дохід за 2015 рік склав 288,5 тис.грн. Примітка 6. Витрати. Загальна сума витрат за 2015 рік склала 274,7 тис.грн., в тому числі: - собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг - 217,7 тис.грн.; - інші операційні витрати - 57,0 тис.грн. За елементами операційні витрати розподіляються наступним чином: - матеріальні витрати 81,3 тис.грн.; - амортизація основних засобів 4,1 тис.грн.; - витрати на оплату праці та відпусток 96,3 тис.грн.; - єдиний соціальний внесок 36,0 тис.грн.; - інші операційні витрати 57,0 тис.грн., в тому числі: загально-корпоративні витрати (аудиторські послуги, послуги зберігача, національного депозитарію, оприлюднення річного звіту) 15,0 тис.грн., витрати на виплату комунальних послуг (газ, світло, вода, телефон) 42,0 тис.грн. В 2015 році нараховано податок на прибуток в сумі 2,5 тис.грн. Чистий прибуток за звітний рік склав 11,3 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Палагута Сергiй Станiславович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Юркова Свiтлана Iванiвна