ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 03.05.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Палагута С.С.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

03.05.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 02470833
4. Місцезнаходження д/н, 92700, Луганська область, Старобiльський р-н, м. Старобiльськ, вул. Пролетарська, 1
5. Міжміський код, телефон та факс 0(6461) 2-21-75, 2-21-75
6. Електронна поштова адреса printomania@yandex.ru


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№82, "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

03.05.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

printomania.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)