ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 03.05.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 65 61.5 0 0 65 61.5
будівлі та споруди 38 36.2 0 0 38 36.2
машини та обладнання 24 21.8 0 0 24 21.8
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 3 3.5 0 0 3 3.5
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 65 61.5 0 0 65 61.5
Опис Всі необоротні матеріальні активи, що знаходяться на балансі товариства, є власними. Обмежень щодо володіння, користування та розпорядження основними засобами немає. Основні засоби відображаються в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення з урахуванням сум декількох обов'язкових індексацій. Основними засобами визнані матеріальні активи, строк експлуатації яких більше року і вартістю, що перевищує 1000,00 грн. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) віднесено матеріальні активи строком експлуатації більше року і вартістю менше 1000,00 грн. Знос нараховується у розмірі 50% в момент передачі в експлуатацію, решта 50% - при списанні з балансу. Станом на 31.12.2016 року загальна первісна вартість основних засобів та МНМА склала 214,8 тис.грн., залишкова - 61,5 тис.грн., в тому числі: Групи основних засобів Первісна Знос Залишкова % вартість вартість зносу Будівлі та споруди 121,2 85,0 36,2 70,1 Машини та обладнання 87,9 66,1 21,8 75,2 МНМА 5,7 2,2 3,5 38,6 Всього по балансу: 214,8 153,3 61,5 71,4 В звітному періоді первісна вартість основних засобів збільшилась на 3,8 тис.грн. - проведений капітальний ремонт обладнання на суму 3,3 тис.грн. та придбано МНМА на суму 0,5 тис.грн. Первісна вартість основних засобів зі 100% зносом складає 33,7 тис.грн. Нарахування амортизації в бухгалтерському і податковому обліку відокремлено. За звітний період нарахована амортизація в сумі 7,3 тис.грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 49.2 50.1
Статутний капітал (тис.грн.) 32.3 32.3
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 32.3 32.3
Опис Для розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди використана методика відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності) та дані бухгалтерської звітності Додатка-1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73, зі змінами та доповненнями. Вартість чистих активів визначена за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів – Довгострокові зобов’язання – Поточні зобов’язання – Забезпечення наступних витрат і платежів – Доходи майбутніх періодів.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів більша за розмір статутного капіталу. Це відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.