ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 03.05.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ" за ЄДРПОУ 02470833
Територія   за КОАТУУ 4425110100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво паперових канцелярських виробів за КВЕД 17.23
Середня кількість працівників, осіб 6    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон вул. Пролетарська, 1, м. Старобiльськ, Старобiльський р-н, Луганська область, 92700, 0(6461) 2-21-75

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 65 61.5
первісна вартість 1011 211 214.8
знос 1012 (146) (153.3)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 65 61.5
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 5.5 11
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 41.2 25.9
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 46.7 36.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 111.7 98.4


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 32.3 32.3
Додатковий капітал 1410 79.6 79.6
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -61.8 -62.7
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 50.1 49.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 43.2 46.2
розрахунками з бюджетом 1620 4.1 1.2
у тому числі з податку на прибуток 1621 2.5 0
розрахунками зі страхування 1625 3.6 1.8
розрахунками з оплати праці 1630 9.7 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 1 0
Усього за розділом III 1695 61.6 49.2
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 111.7 98.4

Примітки: Необоротні активи. Незавершеного будівництва та визнаних нематеріальних активів товариство не має. До статті балансу "Основні засоби" віднесено основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА). Основними засобами визнані матеріальні активи, строк експлуатації яких більше року і вартістю, що перевищує 1000,00 грн. Згідно з наказом про облікову політику до складу МНМА віднесено матеріальні активи строком експлуатації більше року і вартістю менше 1000,00 грн. Знос нараховується у розмірі 50% в момент передачі в експлуатацію, решта 50% - при списанні з балансу. Основні засоби відображаються в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення з урахуванням сум декількох обов'язкових індексацій. Всі необоротні матеріальні активи, що знаходяться на балансі товариства, є власними. Обмежень щодо володіння, користування та розпорядження основними засобами немає. Станом на 31.12.2016 року загальна первісна вартість основних засобів та МНМА склала 214,8 тис.грн., залишкова - 61,5 тис.грн., в тому числі: Групи основних засобів Первісна Знос Залишкова вартість вартість Будівлі та споруди 121,2 85,0 36,2 Машини та обладнання 87,9 66,1 21,8 МНМА 5,7 2,2 3,5 Всього по балансу: 214,8 153,3 61,5 В звітному періоді первісна вартість основних засобів збільшилась на 3,8 тис.грн. – проведений капітальний ремонт обладнання на суму 3,3 тис.грн. та придбано МНМА на суму 0,5 тис.грн. За звітний період нарахована амортизація в сумі 7,3 тис.грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Первісна вартість основних засобів зі 100% зносом складає 33,7 тис.грн. Оборотні активи. Запаси відображені в балансі за собівартістю їх придбання чи виготовлення. Одиницею запасів є найменування. Залишки на кінець звітного періоду по статті "Виробничі запаси" склали 11,0 тис.грн. – сировина і матеріали. Дебіторської заборгованості немає. Грошові кошти в національній валюті на кінець року склали 25,9 тис.грн. Обмежень на користування грошовими коштами немає, банківські рахунки вільні. Інших оборотних активів товариство не має. Витрати майбутніх періодів відсутні. Власний капітал. Загальна сума власного капіталу станом на 31.12.2016 року складає 49,2 тис.грн. Структура власного капіталу представлена таким чином: - статутний капітал 32,3 тис.грн.; - додатковий капітал 79,6 тис.грн.; - непокритий збиток 62,7 тис.грн. Відкрите акціонерне товариство "Старобільська міська друкарня" створено в процесі приватизації. Засновником товариства є держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області. Статутний капітал товариства сформований в розмірі 32312,00 гривень і поділений на 129248 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна. Додаткових емісій не було. Черговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 28.06.2010 року (протокол №12), прийнято рішення про переведення випуску акцій товариства з документарної у бездокументарну форму існування. Черговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 15.04.2011 року (протокол №13), прийнято рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Старобільська міська друкарня" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ". Луганським територіальним управлінням ДКЦПФР 22.07.2011 року видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №91/12/1/10 на загальну суму випуску акцій 32312,00 гривень, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна, у кількості 129248 штук простих іменних акцій, форма існування акцій - бездокументарна. Додаткових емісій у звітному періоді не було, рішень щодо зміни розміру статутного капіталу не приймалось. За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 31.12.2016 року власниками акцій товариства є 33 фізичні особи, яким належить 95637 шт. акцій (73,995%) та 1 юридична особа (Територіальна громада Старобільського району в особі Старобільської районної Ради), якій належить 33611 шт. акцій (26,005%). Виконавчим органом товариства є Директор, якому належить 13203 шт. акцій, що становить 10,2152%. Додатковий капітал утворився за рахунок індексації основних засобів. В звітному періоді дооцінок-уцінок основних засобів не здійснювалось. Непокритий збиток на початок року складав 61,8 тис.грн. За звітний період отримано збиток у розмірі 0,9 тис.грн., непокритий збиток на 31.12.2016 року склав 62,7 тис.грн. Загальна сума власного капіталу (чисті активи) на кінець року склала 49,2 тис.грн., що перевищує розмір статутного капіталу на 16,9 тис.грн. Зобов'язання. Довгострокових зобов'язань товариство не має. Кредитами банку товариство не користується. Залишок заборгованості по статті "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги" на кінець звітного періоду склав 46,2 тис.грн. – розрахунки з постачальниками. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом – 1,2 тис.грн., в т.ч.: податок на доходи фізичних осіб - 1,1 тис.грн., військовий збір - 0,1 тис.грн.; - зі страхування – 1,8 тис.грн. - єдиний соціальний внесок. Інші поточні зобов'язання відсутні. Загальна сума поточних зобов'язань на кінець звітного року склала 49,2 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Палагута Сергiй Станiславович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Юркова Свiтлана Iванiвна