ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 03.05.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 197.1 281.2
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 8.9 7.3
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 206 288.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (183) (217.7)
Інші операційні витрати 2180 (23.9) (57)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (206.9) (274.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -0.9 13.8
Податок на прибуток 2300 (0) (2.5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -0.9 11.3

Примітки: Доходи. Фінансовий результат визначено по принципу "нарахування", тобто доходи і витрати відображені в звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження та сплати коштів. Основними видами діяльності товариства за звітний період були: - виготовлення друкарських форм; - надання інших поліграфічних робіт, послуг; - надання власних приміщень в операційну оренду і експлуатацію. Дохід від реалізації продукції власного виробництва за 2016 рік склав 197,1 тис.грн. Дохід від надання власних приміщень в операційну оренду за звітний період склав 8,9 тис.грн. Разом дохід за 2016 рік склав 206,0 тис.грн. Витрати. Загальна сума витрат за 2016 рік склала 206,9 тис.грн., в тому числі: - собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг - 183,0 тис.грн.; - інші операційні витрати - 23,9 тис.грн. За елементами операційні витрати розподіляються наступним чином: - матеріальні витрати 60,2 тис.грн.; - амортизація основних засобів 7,3 тис.грн.; - витрати на оплату праці та відпусток 93,4 тис.грн.; - єдиний соціальний внесок 22,1 тис.грн.; - інші операційні витрати 23,9 тис.грн. В 2016 році витрати з податку на прибуток відсутні. Чистий збиток за звітний рік склав 0,9 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Палагута Сергiй Станiславович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Юркова Свiтлана Iванiвна